41

Кіру

Конкурс на питание

Объявление о конкурсе

ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района» села Жаскайрат  Качирского района

 (shaskairatosh@mail/.ru)

(наименование, почтовый и электронный адрес организатора конкурса)


объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования.

        Услуга должна быть оказана:

с. ЖаскайратГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района» села Жаскайрат  Качирского района

Питание детей из малообеспеченных, многодетных  семей, детей сирот иоставшихся без попечения родителей, туб виражных, туб инфицированных всего 1 (один) ребенок одноразовое горячее питание   на  сумму 30 000 (тридцать тысяч) тенге.

(указываются место оказания услуги и ее объемы, перечень категорий получателей услуги и их количество, сумма, выделенная на оказание услуги)

 Срок оказания услуги с 18 августа по 8 сентября 2017 года.

                                                            

         К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.

         Пакет копии конкурсной документации можно получить в                                  интернет-ресурсе  shaskairatosh@mail/.ru

                                                (указать электронный адрес)

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
 конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в
ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района» села Жаскайрат  Качирского района

                                      (указать наименование организатора конкурса)

по адресу:140604 Павлодарская область Качирский район с.Теренколь                                   улица Тәуелсіздік 124 бухгалтерия.

                                              (указать полный адрес, № кабинета)

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе   18 августа по 8 сентября 2017 года. до 14.00.часов

                                         (указать время и дату).

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу: с.
Теренколь улица Тәуелсіздік 124 кабинет бухгалтерии

                                                        (указать полный адрес, № кабинета, время и дату)

Дополнительную информацию и справку можно получить по
 телефону:  8718-33-23-626
; 8718-33-22-792; 8705 506 32 14

                                                         

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің
2014 жылғы «
   3  » наурыздағыкітілген
№   172     қаулысымен
бекітілген

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды  тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидалары

 

1. Жалпы ережелер

1. Осы Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 8-бабының 4-1-тармағына сәйкес әзірленген және орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша  көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдауды өткізу тәртібін айқындайды.

Өнім берушілерді таңдауды конкурстық негізде конкурсты ұйымдастырушы жүзеге асырады. Білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті берушіні таңдауды жүзеге асыру кезінде, егер бірнеше орта білім беру ұйымы үшін конкурсты ұйымдастырушы білім беру органы болған жағдайда, соңғысы конкурсты білім беру ұйымдары бойынша лоттар бөлінісінде өткізеді.

2. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) конкурсты ұйымдастырушы – орта білім беру ұйымы немесе білім беру ұйымы бухгалтерлік есепті өз бетінше жүргізбеген жағдайда, білім беру органы;

2) көрсетілетін қызмет – орта білім беру ұйымдарында білім алушыларға аспаздық өнімдер мен тауарларды өндіру, жеткізу және өткізу процесін қамтитын тамақтандыруды ұсыну;

3) әлеуетті өнім беруші – кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға немесе қызметті көрсету туралы шарт жасасуға үмiткер заңды тұлға;

4) өнім беруші – кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға немесе қызметті көрсету туралы шарт жасасқан заңды тұлға;

5) конкурсқа қатысуға өтінім – конкурстық құжаттамаға сәйкес жасалған, қызметтер көрсету үшін материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарына ие екенін растайтын, әлеуетті өнім беруші ұсынатын құжаттар;

6) конкурстық құжаттама – осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға (бұдан әрі Үлгілік конкурстық құжаттама) сәйкес әлеуетті өнім берушіге конкурсқа қатысуға өтінім дайындау үшін және конкурс өткізу шарттары мен тәртібі қамтылған конкурсты ұйымдастырушы ұсынатын құжаттар;

7) конкурстық комиссия – конкурс өткізуге конкурсты ұйымдастырушы құратын уақытша алқалы орган;

8) интернет-ресурс – конкурсты ұйымдастырушының немесе конкурсты ұйымдастырушының жеке интернет-ресурсы болмаған жағдайда білім беру органының интернет-ресурсы.

3. Конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті өнім беруші ретінде қатыспайды.

2. Конкурстық комиссия

4. Конкурсты өткізу рәсімін орындау үшін конкурсты ұйымдастырушының шешімімен конкурстық комиссия құрылады және комиссия хатшысы айқындалады.

Төраға, төраға орынбасары және конкурстық комиссияның басқа мүшелері комиссия мүшелері болып табылады. Өз құзыреті шегінде мемлекеттік мүлік басқару саласындағы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы басшылықты жүзеге асыратын атқарушы органдардың өкілдері, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдардың, ата-ана жұртшылығының өкілдері олармен келісім бойынша конкурстық комиссия құрамына енгізіледі.

Хатшы комиссия мүшесі болып табылмайды және оның комиссия шешімдер қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.

Комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрайды, бірақ бес адамнан кем болмауы керек.

Комиссия оның құрылуы туралы шешім қабылданған күннен бастап қызмет етеді және өзінің қызметін қызметтер көрсету туралы шарт жасасқан күннен бастап тоқтатады.

5. Білім беру ұйымының немесе органының бірінші басшысы комиссия төрағасы болып табылады, ол болмаған уақытта төраға функцияларын комиссия төрағасының орынбасары атқарады.

Егер конкурсты ұйымдастырушы білім беру органы болған жағдайда комиссия төрағасының орынбасары орта білім беру ұйымының басшысы болып табылады.

Егер конкурсты ұйымдастырушы білім беру ұйымы болған жағдайда, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары комиссия төрағасының орынбасары болып табылады.

6. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімін қарайды, Үлгілік конкурстық құжаттамаға сәйкес конкурс жеңімпазын айқындайды және конкурстың қорытындылары туралы хаттаманы интернет-ресурста орналастырады.

7. Егер комиссия мүшелерінің көпшілігі (кемінде үштен екісі) қатысқан жағдайда, конкурстық комиссияның отырысы заңды болып табылады. Конкурстық комиссия мүшелерінің бірі болмаған жағдайда, конкурстық комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебі көрсетіледі.

8. Конкурстық комиссия шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағалық етуші дауыс берген шешім қабылданған болып есептеледі. Конкурстық комиссия мүшелері конкурстық комиссия шешімімен келіспеген жағдайда төрағаға жазбаша түрде дәлелді қарсы пікірлерін ұсынады.

9. Конкурстық комиссия шешімдерін хаттамалар түрінде комиссия хатшысы ресімдейді, оның әрбір парғына және соңына комиссияның барлық мүшелері қолын қояды.

3. Өнім берушіні таңдау тәртібі

10. Конкурсты ұйымдастырушы Үлгілік конкурстық құжаттама негізінде конкурстық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

11. Конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде, бірақ әлеуетті өнiм берушiлер өтiнiмдер беретін соңғы күнге дейін кемiнде күнтiзбелiк жиырма күн қалғанда конкурсты ұйымдастырушы осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша интернет-ресурста конкурс туралы хабарландыруды орналастыру арқылы әлеуетті өнім берушілерді хабардар етеді. Хабарландыруда өтінімдерді қабылдаудың аяқталатын күні мен уақыты көрсетіледі.

12.Конкурс қорытындыларын шығарғанға дейінгі кезеңге қажеттілікке сәйкес білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсетуге қажеттілік болған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті көрсететін өнім беруші тарту туралы шешім қабылдайды.

Аталған шешімді қабылдаған жағдайда конкурсты ұйымдастырушы орта білім беру ұйымдарында тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуге тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсететін өнім берушіге сұрату жібереді.

Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсететін өнім беруші келіскен жағдайда конкурсты ұйымдастырушының хаты түскен сәттен бастап күнтізбелік бес күн ішінде Үлгілік конкурстық құжаттаманың  9-тармағының 2) тармақшасына сәйкес құжаттарды қоса беріп хат жолдайды.

13. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамаға сәйкес өзінің конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті өнім беруші не сенімхат бойынша оның өкілі ұсынатын құжаттар тізбесін қамтитын конкурсқа қатысуға өтінімді дайындайды және оны ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін конкурсты ұйымдастырушының почта мекенжайына не қолма-қол жібереді.

14. Әлеуетті өнім беруші Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік немесе кепілдік берілген ақша жарнасы түрінде конкурсқа бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді, ол конкурсты ұйымдастырушының банк шотына енгізіледі.

15. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада конверттерді ашу күнін, уақытын және орнын көрсетеді.

16. Конкурстық комиссия өтінімдері бар конверттерді ашуды конкурстық комиссия мүшелерінің қатысуымен өтінімдерді қабылдау аяқталатын күні жүргізеді.

17. Конверттерді ашу хаттамасы осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес ресімделеді, оның әрбір парағына және соңына конкурстық комиссияның барлық мүшелері қолын қояды және әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бар конверттері ашылған сәттен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.

18. Өтінімдері бар конверттерді ашқан күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат беру үшін толықтығы және конкурстық құжаттамаға сәйкестігі тұрғысынан өтінімді қарайды.

19. Мынадай:

1) конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған;

2) егер әлеуетті өнім берушінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болса;

3) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

20. Қамтамасыз етуі жоқ конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық комиссия кері қайтарады.

21. Конкурстық комиссия хатшысы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес конкурстық комиссияның шешімін конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамамен ресімдейді.

Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманың әрбір парағына және соңына комиссияның барлық мүшелері қолын қояды қояды және комиссия отырысы күнінен бастап күнтізбелік екі күннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.

22. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасы жарияланған сәттен бастап күнтізбелік екі күн ішінде Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сай өлшемдерге сәйкес жеңімпазды айқындау үшін рұқсат берілген әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін бағалайды және салыстырып тексереді.

23. Барынша көп балл жинаған және басқа әлеуетті жеткізушілермен салыстырғанда міндеттемелерді орындаудың ең жақсы шарттарын ұсынған әлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы болып танылады.

Егер конкурсқа конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес өтінім берген және осы Қағидалардың талаптарына сай келетін бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, онда ол конкурс жеңімпазы болып танылады.

24. Конкурстық комиссия хатшысы осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес шарт жасасуға негіз болатын конкурс қорытындылары туралы хаттаманы ресімдейді және оған конкурстық комиссияның барлық мүшелерінің қолдарын қойғызады.

25. Конкурс жеңімпазы туралы ақпарат конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік екі күн ішінде интернет-ресурста орналастырылады.

26. Конкурста жеңімпаз болып танылған әлеуетті өнім беруші күнтізбелік 15 күн ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес мектеп асханасының үй-жайы мен оның жабдықтарын жалға алу шартын жасасады.

27. Конкурсты ұйымдастырушы:

1) ұсынылған өтінімдер болмаған;

2) конкурсқа қатысуға бірде бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеген;

3) конкурс жеңімпазы шарт жасасудан жалтарған жағдайларда, конкурсты өткізілмеді деп таниды.

28. Конкурс өткізілмеді деп танылған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы конкурс өткізілмеді деп танылған күннен бастап екі күнтізбелік күннен кешіктірмей конкурсты қайта өткізу туралы жариялайды.

29. Осы Қағидалардың 27-тармағының 1) тармақшасына сәйкес қайта өткізілген конкурс өткізілмеген болып танылған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы конкурстық космиссияның ұсынысы бойынша тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсететін өнім берушіні тарту туралы шешім қабылдайды.

Мұндай шешім қабылданған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуге тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсететін өнім берушіге сұрау жібереді.

Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсететін өнім беруші келіскен жағдайда, конкурсты ұйымдастырушының хаты түскен сәттен бастап күнтізбелік бес күн ішінде Үлгілік конкурстық құжаттаманың     9-тармағының 2) тармақшасына сәйкес құжаттармен қоса, жауап жібереді.

Аталған өнім берушінің оң жауабын алғаннан кейін конкурстық комиссияның хатшысы осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес конкурс қорытындылары туралы шарт жасасу үшін негіз болып табылатын хаттаманы ресімдейді және оған конкурстық комиссияның барлық мүшелерінің қолдарын қойғызады және күнтізбелік екі күн ішінде өнім беруші туралы ақпаратты интернет-ресурста орналастырады.

____________________________

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды  тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына

2-қосымша  

Нысан

Конкурс туралы хабарландыру

«Качир ауданы Бобров ауылдық округінің Жасқайрат негізгі жалпы білім беретін мектебі» ММ Качир ауданы Жасқайрат ауылы  

(shaskairatosh@mail/.ru)

         (конкурсты ұйымдастырушының атауы, почталық және электрондық  мекенжайлары )

орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Қызмет: Аз камтамасыз етілген жанұя және көп балалы жанұя балаларын , жетім , ата-анасынын қамқорынсыз калған балаларды, туб виражды, тубинфекциаланған балаларды 1 (бір) бала күніне бір рет ыстық тамақ небәрі 30000 (отыз мың) тенге.
                                                 (қызмет көрсету орны және оның көлемі, көрсетілетін қызметті алушылар

                    санаттарының толық тізбесі және оның саны, қызмет көрсетуге бөлінген сома көрсетіледі)

көрсетілуі тиіс.

Қызметті көрсету мерзімі 18 тамыз  8 қыркүйек аралығында 2017 жыл.

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер  (shaskairatosh@mail/.ru)  интернет-ресурсынан алуға болады. 

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер «Качир ауданы Бобров ауылдық округінің Жасқайрат негізгі жалпы білім беретін мектебі» ММ Качир ауданы Жасқайрат ауылы                   (конкурсты ұйымдастырушының атауын көрсету керек)

мына мекенжай бойынша 140604 Тереңкөл ауылы Тәуелсіздік көшесі 124  үй Качир ауданы Павлодар облысы  бухгалтерия жібереді.

                                           (толық мекенжайы, бөлменің № көрсету керек) 

Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2017 жылдың 18 тамыз - 8 қыркүйек сағат 14.00 дейін.

                                         (уақыты мен күнін көрсету керек)

Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер мына мекенжай бойынша 140604 Тереңкөл ауылы Тәуелсіздік көшесі 124 үй Качир ауданы Павлодар облысы  бухгалтерияда ашылады.

                          (толық мекенжайы, бөлменің №, уақыты мен күні көрсетілсін)

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға 
болады:
8718-33-23-626; 8718-33-22-792; 8705 506 32 14

(телефон нөмірін көрсету керек).

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына

3-қосымша  

Конверттерді ашу

хаттамасы

     ____________________                        _________________
                     (өткізілетін орын)                                                                                                     (уақыты мен күні)

Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия: (конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу күні, уақыты мен орны көрсетіледі) конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттерді ашу рәсімін жүргізді.

Конкурстық құжаттаманың көшірмесі мынадай әлеуетті өнім берушілергеберілді: (конкурстық құжаттаманың көшірмесі берілген барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы)

Мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері (конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынған барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы көрсетіледі)негізінде (ашылмау себебі көрсетілсін) ашылмай қайтарылды.

Белгіленген мерзімде конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері:

____________________________________________________________________

(конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық өтінімдер ұсынған барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы, конкурсқа қатысуға өтінімді беру уақыты)

ашылды және конкурстық өтінімдерді ашу кезінде барлық қатысушы және комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат берген адамдарға жарияланған _____________________________________________________________қамтиды

(конкурстық өтінімді құрайтын құжаттардың бар немесе жоқтығы туралы ақпарат және конкурстық өтінімдер ашылған кезде жарияланған басқа ақпарат)

Конкурстық өтінімдерді ашқан кезде мынадай әлеуетті өнім 
берушілер қатысты (олар қатысқан жағдайда): ____________________________________________________________________

 (конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан кезде қатысқан барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы)

Конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің және хатшысының Т.А.Ә., қолдары

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына

4-қосымша  

Конкурсқа қатысуға жіберу туралы

хаттама


______________________________________________________________________________

(білім беру ұйымының атауы)

білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау конкурсы

__________________________                      _________________________ 
                        
(өткізілетін орны)                                                                          (уақыты мен күні)

1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:

____________________________________________________________________

(конкурстық комиссияның құрамын көрсету)

__________________________________ білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету жөніндегі конкурсқа қатысуға______________________________________ өтінімдерді қарады.

2. Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде өтінім берген мынадай әлеуетті өнім берушілердің:________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(конкурстық өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық өтінімдер берген барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы, конкурсқа қатысуға өтінім берген уақыты көрсетіледі)

конкурсқа қатысуға өтінімі конкурстық комиссия отырысының барлық қатысушыларына жарияланған.

3. Конкурсқа қатысуға арналған мынадай конкурстық өтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілмейді:_______________________________________

____________________________________________________________________

(себебін көрсете отырып, конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілер (оның деректемелері) көрсетіледі: конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді, Орта білім беру ұйымдарында тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті берушіні таңдау қағидаларының 19-тармағына сәйкес келмейді).

4. Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін конкурстық өтінімдері ___________________________________.

                                                                                (барлық әлеуетті өнім берушілердің тізбесі көрсетіледі)

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ:

 1. Мынадай әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілсін:__________________________________________________________.

         (конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің тізбесін көрсету)

2. Мынадай әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмесін:________________________________________________________.

                     (конкурсқа қатысуға жіберілмеген әлеуетті өнім берушілердің тізбесін көрсету)

3. Конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттамаларын қарау орны, күні, уақыты ________________________________________белгіленсін.

4. Конкурсты ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы комиссия отырысы күнінен бастап күнтізбелік екі күннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырады.

Осы шешімге дауыс бергендер:

Жақтаушы дауыс________(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)

Қарсы дауыс __________(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)

Конкустық комиссия төрағасының, төраға орынбасарының, мүшелері мен хатшысының қолдары.

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына

5-қосымша  

Конкурс қорытындылары туралы

хаттама

______________________________________________________________

(конкурстың атауы)   

___________________________                               ________________________ 
              (өткізілген орны)                                                                                              (уақыты мен күні)

1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:______________________.

                                                                                               (конкурстық комиссияның құрамын көрсету)

2. Мынадай әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберілді:___________________________________________________________.

(рұқсат беру туралы хаттамаға сәйкес конкурсқа жіберілген

әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерін көрсету)

3. Конкурстық комиссия өлшемдерге сәйкес қарастыру нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ: 

1) конкурстың жеңімпазы ретінде __________________________________          

                                                     (конкурсқа қатысушының атауы мен орналасқан жерін,

                                                                                           сондай-ақ ол жеңімпаз деп танылған шарттарды көрсету)

танылсын;

2) конкурс _____________________________________________________

                                                                                         (конкурс атауы)

өткізілмеді деп танылсын.                    

Егер конкурсқа қатысушылардың конкурстық өтінімдерін қарастыру  кезінде конкурс жеңімпазы анықталмаса немесе барлық конкурстық өтінімдер қабылданбаса, тиісті себебін көрсету;

3) Конкурсты ұйымдастырушы ____________________________________

                                                                           (әрбір тапсырыс берушінің атауын және орналасқан жерін көрсету)

________________ жылға дейінгі мерзімде _______________________________

                                                                                (конкурс жеңімпазының атауын көрсету)

- мен орта білім беру ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету туралы шарт жасассын;

4) Конкурсты ұйымдастырушы ____________________________________

                                                                                                    (конкурсты ұйымдастарушының атауын көрсету) 

конкурс қорытындылары туралы осы хаттаманың мәтінін интернет-ресурста немесе конкурсты ұйымдастырушының жеке интернет-ресурсы болмаған жағдайда білім органының интернет-ресурсында орналастырсын.

Осы шешімге дауыс бергендер:Жақтаушы дауыс_______(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)

Қарсы дауыс _________(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)

Конкустық комиссия төрағасының, төраға орынбасарының, мүшелері мен хатшысының қолдары.

 

 

 

Приложение 1
к Правилам выбора поставщиков услуг по организации питания

обучающихся в организациях основного образования

Типовая конкурсная документация

по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования.

                                                                (указать наименование конкурса)

Организатор конкурса ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района»

ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района»  Адрес:140604 Павлодарская область Качирский район с.Жаскайрат

БИН 050540004990

РНН  450700210262                                             

ИИК  KZ80070103KZN4507000

БИК  KKMFKZ2A

ГУ «Комитет Казначейства  МФ  РК»

8718-33- 23-626,8718-33-22-792shaskairatosh@mail.ru

                                  (указать полное наименование, место нахождение заказчика, БИН,         

                      банковские реквизиты, контактные телефоны, электронный и почтовый адреса)

 1. Общее количество получателей услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования (далее – услуга) составляет 15 (пятьнадцать) обучающихся, в том числе 1 (один) обучающихся отдельных категорий.

Сумма, выделяемая на организацию бесплатного питания обучающихся за счет бюджетных средств составляет  30000(тридцать тысяч ) тенге.

Стоимость питания одного обучающегося не превышает стоимости, установленной организатором конкурса.

 1. Настоящая конкурсная документация включает в себя:
 2. перечень категорий получателей услуг согласно приложению 1 к настоящей Типовой конкурсной документации;
 3.  техническое задание согласно приложению 2 к настоящей Типовой конкурсной документации;
 4. заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц согласно приложениям 3, 4  к настоящей Типовой конкурсной документации;
 5. сведения о квалификации потенциального поставщика согласно приложению 5 к настоящей Типовой конкурсной документации;
 6. перечень критериев для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу согласно приложению 6 к настоящей Типовой конкурсной документации;
 7. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в размере одного процента от  суммы, выделенной для обеспечения бесплатным питанием обучающихся организаций основного образования за счет бюджетных средств в форме:
  1. ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района»  

гарантийного денежного взноса денег, размещенного на следующем банковском счете организатора конкурса (Заказчика)

БИН 050540004990

РНН  450700210262                                 

ИИК  KZ80070103KZN4507000

БИК  KKMFKZ2A

ГУ «Комитет Казначейства  МФ  РК»

               (указать полные реквизиты банковского счета организатора конкурса (заказчика)

 1. банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей Типовой конкурсной документации.
 2. 4. Организатор конкурса в течение пяти календарных дней со дня утверждения конкурсной документации, но не менее чем за двадцать календарных дней до окончательной даты предоставления потенциальными поставщиками заявок, информирует потенциальных поставщиков путем размещения на интернет-ресурсе объявления о конкурсе по форме согласно приложению 2 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.
 3. и представляются потенциальным поставщикам в бумажном виде.
  1. Порядок предоставления заявки на участие в конкурсе
   1. ____________________________________________________________
 4. Орта білім беру ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет) алушылардың жалпы саны _____ білім алушыны құрайды, оның ішінде жекелеген санаттағы білім алушылар _____.

2. Извещение потенциальных поставщиков о конкурсе

6. Секретарь конкурсной комиссии представляет участникам конкурса копии конкурсной документации в бумажном виде под роспись и вносит данные в журнал регистрации лиц, получивших копию конкурсной документации.

7. В журнале регистрации лиц указываются наименование и срок проведения конкурса, фамилия, имя, отчество потенциального поставщика либо представителя юридического лица, номер удостоверения личности, местонахождение и контактные телефоны, время и дата получения копии конкурсной документации.

8. Журнал регистрации лиц прошивается, страницы пронумеровываются, последняя страница скрепляется печатью организатора конкурса.

          

3. Оформление конкурсной заявки на участие в конкурсе

9. Заявка на участие в конкурсе содержит:

1) заявку, составленную на государственном и русском языках, подписанную и заверенную печатью потенциального поставщика согласно приложениям 3, 4 к настоящей Типовой конкурсной документации;

2) перечень документов потенциального поставщика согласно требованиям конкурсной документации:

нотариально заверенные документы, подтверждающие правоспособность для юридических лиц (копия свидетельства или справка о государственной регистрации юридического лица, копия устава, утвержденного в установленном законодательством порядке), гражданскую дееспособность для физических лиц (документ о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, копия удостоверения личности);

оригинал справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 8 к настоящей Типовой конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков) за подписью первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя с печатью банка. Справка должна быть получена не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), полученной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками, за подписью руководителя либо заместителя налогового органа и скрепленного печатью, либо полученной через портал «электронного правительства» e-gov;

копию свидетельства о постановке на учет по НДС (налог на добавленную стоимость), при наличии;

оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей Типовой конкурсной документацииили гарантийного денежного взноса;

техническое задание с описанием качественных и количественных характеристик услуг согласно приложению 2 к настоящей Типовой конкурсной документации. В техническом задании в обязательном порядке указывается перспективное меню, требуемое для обеспечения школьников качественным, сбалансированным и безопасным питанием;

сведения о квалификации сотрудников по  форме согласно приложению            5 к настоящей Типовой конкурсной документации.

10. Заявки на участие в конкурсе предоставляются участниками конкурса организатору конкурса  нарочно или с использованием почтовой связи по адресу: (указать полный почтовый адрес организатора конкурса, номер кабинета, Ф.И.О. лица, ответственного за прием и регистрацию конкурсной документации) в срок до (указать дату и время окончания приема заявок) включительно.

11. Секретарь конкурсной комиссии принимает конверты с заявками и вносит в журнал регистрации заявок сведения о потенциальном поставщике, представившем заявку на участие в конкурсе.

12. В журнале регистрации заявок на участие в конкурсе указываются сведения о сроке проведения, об организаторе конкурса,  потенциальном поставщике,  наименование и почтовый адрес,  ИИН,  удостоверение личности, дата и время регистрации заявки.

В указанный журнал вносятся сведения о потенциальных поставщиках, которым было отказано в регистрации заявки с указанием причины отказа.

Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе оформляется по аналогии с журналом регистрации лиц, получивших копии конкурсной документации.

13. Заявки, представленные после истечения установленного организатором конкурса срока, не подлежат регистрации и возвращаются потенциальным поставщикам.

5. Вскрытие конкурсной комиссией конвертов с конкурсными заявками

14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в день, время и в месте, указанные организатором конкурса в конкурсной документации, в присутствии членов конкурсной комиссии.

15. Председатель конкурсной комиссии информирует присутствующих о составе конкурсной комиссии, количестве потенциальных поставщиков, представивших в установленный срок заявки на участие в конкурсе.

16. Секретарь комиссии оглашает сведения, внесенные в журнал регистрации лиц, представивших заявку на участие в конкурсе, и вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе потенциальных поставщиков.

17. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в сроки, установленные в объявлении организатора конкурса.

18. Протокол вскрытия конвертов оформляется в соответствии с приложением 3 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, подписывается и полистно парафируется членами конкурсной комиссии и не позднее трех календарных  дней с момента вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков размещается на интернет-ресурсе

6. Рассмотрение конкурсных заявок

19. Комиссия в течение пяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками рассматривает заявку на предмет полноты и соответствия конкурсной документации для допуска к участию в конкурсе.

20. Потенциальные поставщики, представившие заявки для участия в конкурсе, несоответствующие требованиям конкурсной документации, не допускаются к конкурсу.

21. Конкурсная комиссия определяет потенциальных поставщиков, соответствующих требованиям конкурсной документации, и признает их участниками конкурса.

22. Заседание оформляется протоколом о допуске к конкурсу, который подписывается и полистно парафируется всеми членами конкурсной комиссии.

23. Комиссия оформляет свое решение протоколом допуска к конкурсу согласно приложению 4 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.  

Подписанный протокол допуска к конкурсу не позднее двух календарных дней со дня заседания комиссии размещается на интернет-ресурсе.

24. Для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу, организатор конкурса  предусматривает критерии выбора поставщика.

25. Комиссия в течение двух календарных дней с момента  опубликования протокола допуска к участию в конкурсе оценивает и сопоставляет заявки допущенных потенциальных поставщиков для  определения победителя в соответствии с критериями согласно приложению           6к настоящей Типовой конкурсной документации.

26. Не допускаются действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки в соответствие с требованиями конкурсной документации.

Под приведением заявки в соответствие понимаются действия конкурсной комиссии, направленные на дополнение заявки недостающими документами, замену документов, исправление ненадлежащим образом оформленных документов.

27. Допускается несоответствие технического задания потенциального поставщика техническому заданию, указанному в конкурсной документации, в случае если предлагается услуга с лучшими характеристиками.

28.Победителем конкурса признается потенциальный поставщик, набравший наибольшее количество баллов и предложивший наилучшие условия выполнения обязательств по сравнению с другими потенциальными поставщиками.

В случае если в конкурсе участвовал один потенциальный поставщик, представивший заявку в соответствии с требованиями конкурсной документации и отвечающий требованиям Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, то он признается победителем конкурса.

29. Председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии, оглашает лицам, присутствующим на заседании конкурсной комиссии, результаты и победителя конкурса.

30. Протокол об итогах конкурса оформляется согласно приложению             5 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, подписывается  и полистно парафируется членами конкурсной комиссии.

31. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса размещает протокол об итогах конкурса на интернет-ресурсе.

32. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что в случае определения его победителем конкурса заключит договор и внесет обеспечение исполнения договора.

33. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в размере одного процента от суммы, выделенной на  конкурс.

34. Потенциальный поставщик вносит обеспечение конкурсной заявки в виде банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей Типовой конкурсной документации или гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет организатора конкурса.

35. Срок действия обеспечения заявки – не менее срока действия конкурсной заявки.

36. Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения, отклоняются конкурсной комиссией.

37. Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части внесенного гарантийного денежного взноса до истечения срока действия его заявки на участие в конкурсе.

38. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается организатором конкурса в случаях, если:

1) потенциальный поставщик, определенный победителем, уклонился от заключения договора;

2) победитель конкурса, заключив договор, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора.

39. Организатор конкурса возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе в течение трех календарных дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. Указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, допущенных к конкурсу;

2) подписания протокола об итогах конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;

3) вступления в силу договора и внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора.

_________________________________


Приложение 1
 к Типовой конкурсной
 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации основного образования

Перечень

категорий получателей услуги

Конкурс по  организации питания обучающихся ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района»

          (указать полное наименование организатора конкурса)

Наимено вание
 организа тора конкурса

Общее количество получателей услуги в организации образования

Из них обучающихся, обеспечивающихся бесплатным питанием за счет бюджетных средств

Сроки
оказания
 услуги

Место
оказания
 услуги

Сумма,
 выде
 лен
 ная
 для  обеспече ния бесплат ным питанием обучающихся за счет бюджет ных средств,
 тенге

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района»

1

1

 2017г.

сентябрь

Столовая

ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района

30000т(тридцать тысяч )тенге.

 

8.09.2017  год

Подпись  руководителя Орумбаева Д.Ж.          М.П.

           (указать Ф.И.О., должность)

Приложение 2
к Типовой конкурсной

 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Техническое задание

к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Перспективное двухнедельное меню разработано организатором конкурса в соответствии с требованиями калорийности, сбалансированности,  безопасности с учетом возрастных особенностей учащихся и согласованно с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Повар 3 разряда имеющий специальное образование, допуск к работе в детском учреждении, наличие медицинской книжки.

Продукты питания сертифицированные, высшего или первого сорта.

Поставщик обязан устанавливать технологическое оборудование, посуду, иметь специальный автомобиль, оборудованный для перевозки продуктов питания; обеспечить пищеблок работниками ( кух.рабочий, кондитер, повар).

Пищеблок должен обеспечиваться производственным инвентарем, дезинфицирующими, моющими средствами.

Ежедневное одноразовое кормление детей по 1 обучающихся согласно графику, утвержденному директором школы.

Каждое блюдо должно приготавливаться по технологической карте.

Дата  8.09.2017 год

Подпись  руководителя                Орумбаева Д.Ж., директор  М.П.

                                                         (указать Ф.И.О., должность)

Приложение 3
к Типовой конкурсной

 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Заявка на участие в конкурсе

(для юридического лица)

Кому_________________________________________________________                                                                   

                                             (наименование организатора конкурса)

От кого_______________________________________________________            

                                      (полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в конкурсе

Юридический, почтовый адреса и
контактные телефоны,
потенциального поставщикаБанковские реквизиты юридического
лица (БИН, БИК), а также
полное наименование и адрес банка
или его филиала, в котором
юридическое лицо обслуживаетсяФ.И.О. первого руководителя
юридического лица2. ____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе  

_______________________________________________________________________________________________  (полное наименование конкурса)

в качестве потенциального поставщика и согласен осуществить оказание услуги ______________________________________________________________

                                                                        (указать необходимое)

в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.

3. ____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений, предусмотренных законодательством. 

(полное наименование юридического лица)

подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемой услуги______________________________________________________________,

(указать необходимое)

 а также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение ___ дней.

6. В случае признания ___________________________________________

                                               (наименование юридического лица)

победителем конкурса обязуемся внести обеспечение исполнения договора  на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора.

7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами.

Дата

Подпись  руководителя  ________________________        М.П.

            (указать Ф.И.О., должность)

Приложение 4
к Типовой конкурсной

 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Заявка на участие в конкурсе
 (для физического лица)

Кому________________________________________________________
      (наименование организатора конкурса)

От кого_______________________________________________________
         
(полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном поставщике):

Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личностьДанные документа удостоверяющего личность физического лица – потенциального поставщика (№, кем выдан)Адрес прописки физического лица – потенциального  поставщикаФактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщикаНомер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету конкурса, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики
КазахстанБанковские реквизиты физического лица – потенциального поставщика (ИИН, БИК, ИИК), а также полное
наименование и адрес банка или его филиала, в котором
обслуживается физическое лицоКонтактные телефоны, почтовый адрес и адрес  электронной почты (при его наличии) физического  лица - потенциального поставщика2. ____________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. физического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить оказание услуг ___________________________

                                                                                                                                    (указать необходимое)

в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.

3. ____________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных законодательством.

4. ____________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

подтверждает, что  ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса  недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг (указать необходимое), а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

____________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение _____ дней.

6. В случае признания___________________________________________

                                       (наименование потенциального поставщика)

победителем конкурса обязуется внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую три процентаот общей суммы договора (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в конкурсной документации).

7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами.Дата

Подпись  руководителя  ________________________        М.П.

          (указать Ф.И.О., должность)

Приложение 5
к Типовой конкурсной

 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Сведения

о квалификации работников

(заполняется потенциальным поставщиком)

    

      1. Наименование потенциального поставщика _____________________
      _________________________________________________________________

      2.  Для оказания услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего образования  у потенциального поставщика ______ (указать наименование потенциального поставщика) имеются необходимый штат работников.

Общее количество составляет____ работников, в том числе____ повара (ов), __ технолога (ов), __ диетолога (ов) с приложением копий подтверждающих документов:

Ф.И.О. работника

Образование и специальность

Cтаж работы по специальности

Cведения о курсах повышения квалификации

Сведения о допуске к работе (копии медицинских книжек с отметкой о допуске)

         

Итого

       

    3. Объем аналогичных закупаемым на конкурсе услуг, оказанных ____________________________________________________________________

                                               (указать наименование потенциального поставщика)

в течение последних пяти лет с приложением копий, подтверждающих документов.

Наименования
оказанных услуг

Наименования
заказчиков

Место, год
оказания услуг

 

4. Для оказания услуги у ____________________________________________

                                                   (наименование потенциального поставщика)

имеется специализированный автотранспорт (при наличии), необходимый для предоставления услуги с приложением копии подтверждающих документов на автотранспорт и водителя, допущенного к работе с отметкой о допуске:

Вид
транспорта

Марка транспортно

го средства

Собственное,
арендованное
(у кого)

Сведения о допуске водителя (копии медицин

ских книжек с отметкой о допуске)

Санитарно-эпидемиологичес кое заключение на автотранспорт с отметкой о допуске

         

      5. Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства:  собственные, кредитные и т.д.). Перечислить ниже
      ____________________________________________________________________

      6. Потенциальный поставщик указывает дополнительные сведения об имеющихся ресурсах для оказания услуги.

      Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.

Дата

Подпись  руководителя  ________________________        М.П.

                (указать Ф.И.О., должность)

Приложение  6

к Типовой конкурсной
 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Критерии

выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования

Критерий

Баллы

1.

Опыт работы на рынке
услуги, являющейся
предметом конкурса

По 1 баллу за каждый год, но не более 5 баллов

2.

Наличие сертификата соответствия, удовлетворяющего систему  экологического менеджмента применительно к услугам по организации  питания

Отсутствует

(0 баллов)

Имеется

(2 балла)

3.

Наличие сертификата системы менеджмента качества, применительно к услугам по организации питания

Отсутствует

(0 баллов)

Имеется

(3 балла)

4.

Квалификация повара (не более 10 баллов)

среднее специальное образование

разряд 3

(1 балл)   

среднее специальное образование

разряд 4

(2 балла)

разряд 5 и (или) высшее образование

(3 балла)

5.

Наличие технолога, диетолога (не более 4 баллов)

Отсутствуют

(0 баллов)

Имеется только один из специалис

тов

(1 балл)

Имеются

(2 балла)

6.

Наличие ассортиментного перечня выпускаемой продукции

Менее 10 наименований блюд

(1 балл)

От 10 до 30 наименований блюд

(2 балла)

От 30 до 50 наименований блюд

(3 балла)

7.

Условия доставки продуктов питания специализированным транспортом, имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение

Отсутствие транспорта

(0 баллов)

Аренда транспорта

(3 балла)

Наличие собственного транспорта

(5 баллов)

Примечание:в пунктах 4, 5 баллы выставляются за каждого специалиста.

                         

Приложение 7
к Типовой конкурсной

 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Банковская гарантия

____________________________________________________________________
  (наименование и реквизиты банка)
      Кому_____________________________________________________________
     (наименование и реквизиты организатора конкурса)

     Гарантийное обязательство №_______

      _________________            «___»_________ _____________г.
                (местонахождение)

 Мы были проинформированы, что________________________________
                                                                                
(наименование потенциального поставщика) 

в дальнейшем «поставщик» принимает участие в конкурсе выбора поставщика услуги по организации питания обучающихся  в организации образования, организованном ______________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

и готов оказать услугу ________________________________________________.

(наименование услуги)

Конкурсной документацией от «___»__________  20__ г. по проведению
 вышеназванного конкурса предусмотрено внесение потенциальными
 поставщиками обеспечения конкурсной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы ______________________ настоящим берем на себя
                                                                            (наименование банка) 

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную______________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что поставщик:

отозвал заявку на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора об оказании услуги;

заключив договор об оказании услуги, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками и действует до окончательного срока действия конкурсной заявки поставщика на участие в конкурсе и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _________. Если срок действия конкурсной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Дата

Подпись  руководителя  ________________________        М.П.

          (указать Ф.И.О., должность)

Приложение 8
к Типовой конкурсной

 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Справка

об отсутствии задолженности

____________________________________________________________________

(наименование банка)

по состоянию на ______________(указать дату) подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед банком, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, __________________________________________________________,

                  (указать полное наименование юридического (физического) лица, тел., адрес)

обслуживающемуся в данном банке.

Дата

Подпись  руководителя  ________________________        М.П.

      (указать Ф.И.О., должность)


Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау қағидаларына

 

1-қосымша

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттама

 

____________________________________________________________________
(конкурс атауын көрсету)

 

Конкурсты ұйымдастырушы  _______________________________________ ____________________________________________________________________

 

(тапсырыс берушінің толық атауын, орналасқан жерін, БСН, банктік деректемелерін, байланыс телефондарын, электрондық және почта мекенжайын көрсету)

 

1. Жалпы ережелер

 

Білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен бөлінетін сома ____теңгені құрайды.

 

Бір білім алушыны тамақтандыру құны конкурсты ұйымдастырушы белгілеген құннан аспайды.

 

2. Осы конкурстық құжаттама мыналарды: 

 

1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметтерді алушылар санаттарының тізбесін;

 

2) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық тапсырманы; 

 

3) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3, 4-қосымшаларға сәйкес заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді; 

 

4) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді; 

 

5) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес неғұрлым сапалы қызмет көрсетуді ұсынатын конкурс жеңімпазын айқындау үшін критерийлер тізбесін қамтиды.

 

3. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса орта білім беру ұйымдарының білім алушыларын тегін тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін бюджет қаражаты есебінен бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді: 

 

1) конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) мынадай банк шотында

 

____________________________________________________________________

 

(конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) банктік шотының толық деректемелерін көрсету)

 

орналастырылғын ақшаның кепілдік берілген ақша жарнасы; 

 

2) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік нысанында енгізеді. 

 

2. Әлеуетті өнім берушілерді конкурс туралы хабардар ету

 

4. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде, бірақ әлеуетті өнiм берушiлер конкурсқа қатысуға өтiнiмдер беретін соңғы күнге дейін кемiнде күнтiзбелiк жиырма күн қалғанда Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша интернет-ресурста конкурс туралы хабарландыруды орналастыру арқылы әлеуетті өнім берушілерді хабардар етеді.

 

5. Конкурстық құжаттаманың көшірмелері интернет-ресурста орналастырылады және ол әлеуетті өнім берушілерге қағаз түрінде беріледі.

 

6. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурс қатысушыларына конкурстық құжаттаманың қағаз түріндегі көшірмелерін қол қойғызып береді және деректерді конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізеді.

 

7. Тұлғаларды тіркеу журналында конкурс атауы мен өткізу мерзімі, әлеуетті өнім берушінің не заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты, жеке куәлігінің нөмірі, орналасқан жері мен байланыс телефондары, конкурстық құжаттама көшірмесін алу уақыты мен күні көрсетіледі.

 

8. Тұлғаларды тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді, соңғы парағы конкурсты ұйымдастырушының мөрімен бекітіледі.

 

3. Конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді ресімдеу

 

9. Конкурсқа қатысуға өтінім:

 

1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3, 4-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған және әлеуетті өнім берушінің қолы қойылып,  мөрімен куәландырылған өтінімді;

 

2) конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес әлеуетті өнім беруші құжаттарының тізбесін қамтиды:

 

заңды тұлғалар үшін құқықтық қабілеттілігін (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі немесе анықтама, заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жарғы көшірмесі), жеке тұлғалар үшін – азаматтық қабілеттілігін (кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжат, жеке куәлігінің көшірмесі) растайтын нотариат куәландырған құжаттар;

 

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының банктің (банк филиалының) бірінші басшысының немесе оның орынбасарының қолы қойылып, банк мөрі бар әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан көп созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші бірнеше екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық өтінімдер бар конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдан кешіктірілмей алынуы тиіс;

 

конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірмей алынған үш айдан астам салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары және жинақтаушы зейнетақы қорларына әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екені туралы (төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда) салық органы басшысының не орынбасарының қолы қойылып, мөрімен бекітілген не e-gov электрондық үкіметі порталы арқылы алынған салық органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы;

 

бар болса ҚҚС (қосылған құн салығы) бойынша есепте тұрғаны туралы куәліктің көшірмесі;

 

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға банктік кепілдік немесе кепілдік берілген ақшалай жарна түрінде өтінімді қамтамасыз етуді растайтын құжаттың түпнұсқасы;

 

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес көрсетiлетiн қызметтердiң сапалық және сандық сипаттамалары айқындалған техникалық тапсырма. Техникалық тапсырмада міндетті тәртіппен оқушыларды сапалы, теңгерімделген және қауіпсіз тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін талап етілетін перспективалық мәзір көрсетіледі;

 

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға нысан бойынша қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтер.

 

4. Конкурсқа қатысуға өтінімді беру тәртібі

 

10. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурсқа қатысушылар конкурсты ұйымдастырушыға қолма-қол немесе почта байланысын пайдалана отырып: (өтінімдерді қабылдау аяқталатын күн мен уақытты көрсету) қоса алғанда мерзіміне дейін (конкурсты ұйымдастырушының толық почта мекенжайы, кабинет нөмірі, конкурстық құжаттаманы қабылдау мен тіркеуге жауапты адамның Т.А.Ә. көрсету) береді.

 

11. Конкурстық комиссияның хатшысы өтінімдері бар конверттерді қабылдайды және өтінімдерді тіркеу журналына конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтерді енгізеді.

 

12. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналында өткізу мерзімі туралы, конкурсты ұйымдастырушы, әлеуетті өнім беруші жөнінде мәліметтер, атауы мен почта мекенжайы, ЖСН, жеке куәлігі, өтінімді тіркеу күні мен уақыты көрсетіледі.

 

Көрсетілген журналға өтінімдерді тіркеуден бас тарту себебін көрсете отырып, әлеуетті өнім берушілер туралы мәліметтер енгізіледі.

 

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналы конкурстық құжаттама көшірмелерін алған адамдарды тіркеу журналына ұқсас ресімделеді.

 

13. Конкурсты ұйымдастырушы бекіткен мерзім өткеннен кейін ұсынылған өтінімдер тіркелуге жатпайды және әлеуетті өнім берушілерге қайтарылады.

 

5. Конкурс өтінімдері бар конверттерді конкурстық комиссияның ашуы

 

14. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашуды конкурстық құжаттамада конкурсты ұйымдастырушы көрсеткен күні, уақыт пен орында конкурстық комиссия мүшелерінің қатысуымен өткізеді.

 

15. Конкурстық комиссияның төрағасы қатысушыларға конкурстық комиссияның құрамы, белгіленген мерзімде конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің саны туралы хабарлайды.

 

16. Комиссия хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынған тұлғаларды тіркеу журналына енгізілген мәліметтерді жариялайды және әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерін ашады.

 

17. Конкурсты ұйымдастырушының хабарландыруында белгіленген мерзімде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттер ашылуға жатады.

 

18. Конверттерді ашу хаттамасы Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 3-қосымшасына сәйкес ресімделеді, оған конкурстық комиссияның мүшелері әрбір парағына және соңына қолын қояды және әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бар конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.

 

6. Конкурстық өтінімдерді қарау

 

19. Комиссия өтінімдер бар конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде конкурсқа қатысуға рұқсат беру үшін өтінімді толықтығы және конкурстық құжаттамаға сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

 

20. Конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынған, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберілмейді.

 

21. Конкурстық комиссия конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және оларды конкурсқа қатысушылар ретінде таниды.

 

22. Отырыс конкурсқа рұқсат беру туралы хаттамамен ресімделеді,  оның әрбір парағына және соңына конкурстық комиссияның барлық мүшелері қолын қояды.

 

23. Комиссия Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 4-қосымшасына сәйкес өзінің шешімін конкурсқа рұқсат беру хаттамасымен ресімдейді.

 

Қол қойылған конкурсқа рұқсат беру хаттамасы комиссия отырысы өткен күннен бастап күнтізбелік екі күннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.

 

24. Конкурсты ұйымдастырушы неғұрлым сапалы көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурс жеңімпазын айқындау үшін өнім берушіні таңдау критерийлерін көздейді.

 

25. Комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасы жарияланған сәттен бастап күнтізбелік екі күн ішінде осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сай өлшемдерге сәйкес жеңімпазды айқындау үшін рұқсат берілген әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін бағалайды және салыстырып тексереді.

 

26. Конкурстық комиссияның өтінімді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруге байланысты әрекетіне жол берілмейді.

 

Өтінімді сәйкестендіру деп конкурстық комиссияның өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, құжаттарды алмастыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды дұрыстауға бағытталған әрекеті түсініледі.

 

27. Егер неғұрлым үздік сипаттамалары бар көрсетілетін қызмет ұсынылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің техникалық тапсырмасының конкурстық құжаттамада көрсетілген техникалық тапсырмаға сәйкес болмауына жол беріледі.

 

28. Барынша көп балл жинаған және басқа әлеуетті жеткізушілермен салыстырғанда міндеттемелерді ең үздік орындау шарттарын ұсынған әлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы болып танылады.

 

Егер конкурста конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес өтінімді ұсынған және Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының талаптарына сәйкес келетін бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, ол конкурс жеңімпазы болып танылады.

 

29. Конкурстық комиссияның төрағасы, ол болмаған жағдайда төраға орынбасары конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған тұлғаларға конкурс нәтижелері мен жеңімпазын жариялайды.

 

30. Конкурс қорытындылары туралы хаттама Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 5-қосымшасына сәйкес ресімделеді, оған комиссияның мүшелері әрбір парағына және соңына қолын қояды.

 

31. Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде конкурсты ұйымдастырушы конкурс қорытындылары туралы хаттаманы интернет-ресурста орналастырады.

 

32. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді  ол конкурс жеңімпазы ретінде айқындалған жағдайда шарт жасасудың және шартты орындаудың қамтамасыз етуін енгізудің кепілі ретінде енгізеді.

 

33. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді конкурсқа бөлінген соманың бір пайызы көлемінде енгізеді.

 

34. Әлеуетті өнім беруші осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға                        7-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік немесе кепілдік берілген ақша жарнасы түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді, ол конкурсты ұйымдастырушының банк шотына енгізеді.

 

35. Өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі – конкурс өтінімінің қолданылу мерзімінен кем емес.

 

36. Қамтамасыз етуі жоқ конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық комиссия кері қайтарады.

 

37. Әлеуетті өнім берушінің тұтастай алғанда, үшінші тұлғаларда неконкурсқа қатысуға өтінім мерзімінің аяқталуына дейін енгізілген кепілдік берілген ақша жарнасы бөлігінде талап ету құқығының туындауына әкелетін іс-қимылдарына  жол берілмейді.

 

38. Конкурсты ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:

 

1) жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші шарт жасасудан жалтарған; 

 

2) конкурстың жеңімпазы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаған не уақтылы орындамаған жағдайларда қайтармайды.

 

39. Конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге өзі енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі басталған  күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде қайтарып береді: 

 

1) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды;

 

2) конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы болып айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

 

3) шарттың күшіне енуі және конкурс жеңімпазының шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуі.

 

_________________________________

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

 

үлгілік конкурстық құжаттамаға

 

1-қосымша

 

Көрсетілетін қызметті алушылар санатының

 

тізбесі

 

_____________________________________________ бойынша конкурс

 

                    (конкурсты ұйымдастырушының толық атауын көрсету)

 

Конкурсты ұйымдастырушының атауы

Білім беру ұйымын

дағы көрсетілетін қызметті  алушылар

дың жалпы саны

Оның ішінде бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтандыру

мен қамтамасыз етілетін білім алушылар

Қызметті көрсету мерзімдері

Қызметті көрсету орны

Білім алушыларды тегін тамақтанды

руды қамтамасыз етуге

бюджет қаражаты есебінен бөлінген сома

1

2

3

4

5

6

7

 

Күні

 

Басшының қолы  ______________ М.О.

 

           (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

 

үлгілік конкурстық құжаттамаға

 

2-қосымша

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды

 

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау

 

бойынша конкурстық құжаттамаға

 

техникалық тапсырма

 

Техникалық тапсырмада білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтің сәйкес келуі тиіс сандық және сапалық сипаттамалар беріледі.

 

Техникалық тапсырмада азық-түлік өнімдерінің, ас ассортиментінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар, сондай-ақ перспективалық мәзірге қойылатын талаптар қамтылады.

 

Перспективалық мәзірді конкурсты ұйымдастырушы оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, құнарлылық, теңгерімділік, қауіпсіздік талаптарына сәйкес әзірлейді және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті органмен келіседі.

 

Техникалық тапсырмада білім алушыларға қызметті көрсету мерзімі мен орны, тамақтандырумен қамтамасыз етілетін білім алушылардың саны көрсетіледі.

 

Қызметті көрсету кезінде санитариялық қағидаларды сақтау, жұмыс істеуге рұқсат берілген ас әзірлейтін бөліктің әрбір қызметкерінде медициналық кітапшалардың, технологиялық жабдықтардың, өндірістік мүкәммалдың, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар, азық-түлікті жеткізуді қамтамасыз ететін арнайы автокөліктің болуы бойынша талаптар сипатталады.

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

 

                                    (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

 

үлгілік конкурстық құжаттамаға

 

3-қосымша

 

                                                                                                           

 

Конкурсқа қатысуға өтінім

 

(заңды тұлғалар үшін)

 

Кімге __________________________________________________________
                                                                         (конкурсты ұйымдастырушының атауы)

 

Кімнен ________________________________________________________
                                                                           (әлеуетті өнім берушінің толық атауы)

 

1. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:

 

Әлеуетті өнім берушінің заңды, почта мекенжайы және байланыс телефондары

 

Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы

 

Заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә.

 

 

2. _____________________________________________________________

 

                                                              (заңды тұлғаның толық атауы)

 

осы өтініммен _______________________________________________________           

 

                                                                (конкурстың толық атауы)

 

конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес ____________________________________________________________________

 

(қажетін көрсету керек)

 

қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді.

 

3. _____________________________________________________________

 

                                                                (заңды тұлғаның толық атауы)

 

осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.

 

4. _____________________________________________________________

 

                                                                       (заңды тұлғаның толық атауы)

 

конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеті, біліктілігі, сапалық және ________________________________________ көрсетілетін қызметтердің

 

                                                 (қажетін көрсету керек)

 

өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

 

____________________________________________________________________

 

                                                                        (заңды тұлғаның толық атауы)

 

осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

 

5. Осы конкурстық өтінім ___ күн ішінде қолданылады.

 

6. _____________________________________________________________

 

                                                                                (заңды тұлғаның толық атауы)

 

жеңімпаз деп танылған жағдайда, біз шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуге міндеттенеміз.

 

7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

 

                                   (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

 

үлгілік конкурстық құжаттамаға

 

4-қосымша

 

Конкурсқа қатысуға өтінім

 

(жеке тұлға үшін)

 

Кімге __________________________________________________________
                                                                       (конкурсты ұйымдастырушының атауы) 

 

Кімнен ________________________________________________________
                                                                        (әлеуетті өнім берушінің толық атауы)

 

1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің жеке басын куәландыратын 
құжатқа сәйкес Т.А.Ә.

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің жеке басын куәландыратын 
құжаттың деректері (№, кім берген)

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің тіркелген мекенжайы

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің нақты тұрғылықты 
мекенжайы

 

Тіркеу туралы куәліктің, патенттің 
не Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес конкурс мәніне 
сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен 
айналысуға құқық беретін өзге де 
құжаттың нөмірі

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы

 

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің байланыс телефондары, 
почта мекенжайы мен электрондық 
почта мекенжайы (болған 
жағдайда)

 

 

2. _____________________________________________________________

 

        (жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетіледі)

 

осы өтініммен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді (қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.

 

3. _____________________________________________________________

 

    (әлеуетті өнім берушінің атауы)

 

осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.

 

4. _____________________________________________________________

 

      (әлеуетті өнім берушінің атауы)

 

конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

 

________________________________________________________________

 

   (әлеуетті өнім берушінің атауы)

 

осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды. 

 

5. Осы конкурстық өтінім __ күн ішінде қолданылады.

 

6. _____________________________________________________________

 

   (әлеуетті өнім берушінің атауы)

 

конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, біз шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуді міндеттенеміз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

 

7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

 

                                 (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

 

үлгілік конкурстық құжаттамаға

 

5-қосымша

 

Қызметкерлердің біліктілігі туралы

 

мәліметтер 

 

(әлеуетті өнім беруші толтырады)

 

 1. Әлеуетті өнім берушінің атауы_________________________________
 2.  Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды  тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті көрсету үшін ___________________________
 3. Растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, _________________________________ соңғы бес жыл ішінде конкурста сатып
 4. _____________________________________________________________
 5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: меншікті, кредиттiк және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау.
  ____________________________________________________________________
 6. Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету үшін ресурстардың бар екені туралы қосымша мәліметтерді көрсетеді.

 

_________________________________________________________________

 

                                                                                   (әлеуетті өнім берушініңатауын көрсету)

 

әлеуетті өнім берушіде қажетті штат қызметкерлері бар.

 

Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтын құжаттарының көшірмелері қоса берілген  ____ аспазшы, ____ технолог,   ____ диетолог құрайды:

 

Қызметкердің Т.А.Ә.

Білімі және мамандығы

Мамандығы бойынша еңбек өтілі

Біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер

Жұмыс істеуге рұқсат берілгендігі туралы мәліметтер (рұқсат беру туралы белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

         

Барлығы

       

 

            (әлеуеттi өнiм берушiнің атауын көрсету)

 

алынатын көрсетілетін қызметтерге ұқсас көрсеткен қызметтердің көлемі.

 

Көрсетiлген қызметтердiң атауы

Тапсырыс берушiлердiң атауы

Қызметтерді көрсету орны және жылы

     

 

                                                                                                   (әлеуеттi өнiм берушiнің атауы)

 

рұқсат беру туралы белгісі бар жұмысқа жіберілген автокөлік пен жүргізушіге растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілген, қызмет көрсетуі үшін мамандандырылған автокөлігі (бар болса) бар:

 

Көлік түрi

Көлік маркасы

Жекеменшiк, жалға алынған (кiмнен)

Жүргізушіге рұқсат беру туралы мәліметтер(рұқсат беру белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

Рұқсат беру  белгісі көрсетілген көліктің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы

         

 

Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.                                      

 

                                         (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

 

үлгілік конкурстық құжаттамаға

 

6-қосымша

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды  тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау критерийлері

 

Критерийлер

Балдар

1

Конкурстың нысанасы болып табылатын қызмет көрсету нарығындағы тәжірибесі

Әр жылға 1 балдан, бірақ 5 балдан аспайды

2

Экологиялық менеджмент жүйесін қанағаттандыратын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметке қолданылатын сәйкестік сертификатының бар-жоғы

Жоқ

(0 балл)

Бар

(2 балл)

3

Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметке қолданылатын менеджмент сапасы жүйесі сертификатының бар-жоғы

Жоқ

(0 балл)

Бар

(3 балл)

4

Аспазшылардың біліктілігі (10 балдан аспайды)

Арнайы орта білім

3-разряд

(1 балл)

Арнайы орта білім

4-разряд

(2 балл)

5-разряд және (немесе) жоғарғы білім

(3 балл)

5

Технологтың, диетологтың болуы (4 балдан аспайды)

Жоқ

(0 балл)

Бір маман ғана бар

(1 балл)

Бар

(2 балл)

6

Шығарылатын өнімнің ассортименттік тізбесінің бар-жоғы

10-нан кем ас атауы

(1 балл)

10-нан 30-ға дейін ас атауы

(2 балл)

30-дан 50-ге дейін ас атауы

(3 балл)

7

Азық-түлікті санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар арнайы көлікпен жеткізу шарттары

Көлік жоқ

(0 балл)

Жалдамалы көлік

(3 балл)

Жеке көлігінің болуы

(5 балл)

 

Ескертпе: 4, 5-тармақтарда балдар әр маман үшін қойылады.

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

 

үлгілік конкурстық құжаттамаға

 

7-қосымша

 

Банктік кепілдік

 

______________________________________________________________
                                                                                   (банктің атауы мен деректемелері)

 

Кімге:________________________________________________________                                             (конкурсты ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)

 

№_________кепілдік міндеттеме

 

______________________________    ____ж. «___»__________________

 

                         (орналасқан жері)

 

Біз бұдан әрі «өнім беруші» деп аталатын _________________________,

 

                                                                                                           (әлеуетті өнім берушінің атауы)

 

_____________________________________________________ұйымдастырған

 

                           (конкурсты ұйымдастырушының атауы)

 

Білім беру ұйымдарының білім алушыларын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті берушіні таңдау конкурсына қатысатындығынан және ___________________________________________
                                                                                               (көрсетілетін қызметтердің атауы)

 

қызмет көрсетуге әзір екендігінен хабардармыз.

 

________ж. «___»______________ жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.

 

Осыған байланысты біз_______________________осы арқылы өзімізге
                                                                                                 (банктің атауы)

 

Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ өнім беруші:

 

конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алғанын;

 

конкурс жеңімпазы деп танылған өнім берушінің қызмет көрсету туралы шарт жасасудан жалтарғанын;

 

қызмет көрсету туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамағанын не уақтылы орындамағанын  жазбаша растауды алысымен ________________________________________________________________тең

 

(сомасы цифрлармен және жазбаша)

 

соманы Сізге төлеуге қайтарылмайтын міндеттеме аламыз.

 

Осы кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді және өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімі қолданылатын соңғы мерзімге дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз ________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.

 

Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

 

                                   (Т.А.Ә., қызметін көрсету)

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

 

үлгілік конкурстық құжаттамаға

 

8-қосымша

 

Берешектің жоқтығы туралы

 

анықтама

 

____________________________________________________________________

 

(банк атауы)

 

___________ (күнін көрсету) жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен бекiтiлген екiншi деңгейдегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгі                                     жоспарына сәйкес аталған Банк қызмет көрсететін
____________________________________________________________________

 

(заңды (жеке) тұлғаның толық атауы, тел., мекенжайы, көрсетiлciн)

 

банк алдында анықтама берiлген айдың алдындағы үш айдан көп созылған мерзiмi өткен берешегiнiң жоқ екенін растайды.

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

 

                                   (Т.А.Ә., қызметін көрсету)

 

 

Наименование продуктов

Единицы измерения

Количество

Цена

Сумма

Яйцо

шт

20

16

320

Масло сливочное

кг

0,5

1800

900

Рис

кг

2

240

480

Морковь

кг

2

100

200

Мусо курицы

кг

4

700

2800

Подсолнечное масло

л

3

380

1140

Ряженка

л

3

600

1800

Печенье

кг

1

450

450

Пряники

кг

1

400

400

Яблоки

кг

2

450

900

Вермишель

кг

2

200

400

Фарш говяжий

кг

2

1250

2500

Сухофрукты

кг

1

500

500

Сахар

кг

3

250

750

Соль

кг

2

50

100

Томат

кг

1

700

700

Кисель

кг

1

560

560

Свекла

кг

2

100

200

Картофель

кг

10

100

1000

Чай

гр

250

600

600

Лук

кг

5

100

500

Изюм

кг

0,5

1100

550

Сок натуральный

л

3

400

1200

Хлеб

б

10

80

800

Рыба минтай

кг

2

700

1400

Капуста

кг

5

100

500

Лимон

кг

1

1200

1200

Мед

кг

0,5

1000

500

Молоко

л

3

300

900

Рожки

кг

2

190

380

Гречка

кг

2

200

400

Горох

кг

2

150

300

Мясо говядины

кг

2

1350

2700

Кефир

л

5

320

1600

Перловка

кг

1

80

80

Манная крупа

кг

1

290

290

Итого

     

30000