41

Кіру

Конкурс 10.08.2018

Приложение 4
к Правилам организации питания
обучающихся в организациях
среднего образования

 

Объявление о конкурсе

ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района» села Жаскайрат Качирского района  (shaskairatosh@mail/.ru)
(наименование, почтовый и электронный адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования.
Услуга должна быть оказана:
с. Жаскайрат ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района» села Жаскайрат Качирского района
Питание детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и оставшихся без попечения родителей, туб виражных, туб инфицированных всего 2 (два) ребенка одноразовое горячее питание на сумму 66000 (шестьдесят шесть тысяч) тенге.
(указываются место оказания услуги и ее объемы, перечень категорий получателей услуги и их количество, сумма, выделенная на оказание услуги)
Срок оказания услуги с 10 августа по 31 августа 2018 года.

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в интернет-ресурсе shaskairatosh@mail/.ru
(указать электронный адрес)
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в
ГУ «Жаскайратская основная общеобразовательная школа Бобровского сельского округа Качирского района» села Жаскайрат Качирского района
(указать наименование организатора конкурса)
по адресу: 140604 Павлодарская область Качирский район с. Теренколь улица Тәуелсіздік бухгалтерия.
(указать полный адрес, № кабинета)
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе с 10 августа по 31 августа до 14.00.часов
(указать время и дату).
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу: с. Теренколь улица Тәуелсіздік кабинет бухгалтерии
(указать полный адрес, № кабинета, время и дату)
Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону: 8718-33-23-626; 8718-33-22-792; 8705 506 32 14


Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2014 жылғы « 3 » наурыздағыкітілген
№ 172 қаулысымен
бекітілген

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 8-бабының 4-1-тармағына сәйкес әзірленген және орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдауды өткізу тәртібін айқындайды.
Өнім берушілерді таңдауды конкурстық негізде конкурсты ұйымдастырушы жүзеге асырады. Білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті берушіні таңдауды жүзеге асыру кезінде, егер бірнеше орта білім беру ұйымы үшін конкурсты ұйымдастырушы білім беру органы болған жағдайда, соңғысы конкурсты білім беру ұйымдары бойынша лоттар бөлінісінде өткізеді.
2. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) конкурсты ұйымдастырушы – орта білім беру ұйымы немесе білім беру ұйымы бухгалтерлік есепті өз бетінше жүргізбеген жағдайда, білім беру органы;
2) көрсетілетін қызмет – орта білім беру ұйымдарында білім алушыларға аспаздық өнімдер мен тауарларды өндіру, жеткізу және өткізу процесін қамтитын тамақтандыруды ұсыну;
3) әлеуетті өнім беруші – кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға немесе қызметті көрсету туралы шарт жасасуға үмiткер заңды тұлға;
4) өнім беруші – кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға немесе қызметті көрсету туралы шарт жасасқан заңды тұлға;
5) конкурсқа қатысуға өтінім – конкурстық құжаттамаға сәйкес жасалған, қызметтер көрсету үшін материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарына ие екенін растайтын, әлеуетті өнім беруші ұсынатын құжаттар;
6) конкурстық құжаттама – осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға (бұдан әрі – Үлгілік конкурстық құжаттама) сәйкес әлеуетті өнім берушіге конкурсқа қатысуға өтінім дайындау үшін және конкурс өткізу шарттары мен тәртібі қамтылған конкурсты ұйымдастырушы ұсынатын құжаттар;
7) конкурстық комиссия – конкурс өткізуге конкурсты ұйымдастырушы құратын уақытша алқалы орган;
8) интернет-ресурс – конкурсты ұйымдастырушының немесе конкурсты ұйымдастырушының жеке интернет-ресурсы болмаған жағдайда білім беру органының интернет-ресурсы.
3. Конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті өнім беруші ретінде қатыспайды.

2. Конкурстық комиссия

4. Конкурсты өткізу рәсімін орындау үшін конкурсты ұйымдастырушының шешімімен конкурстық комиссия құрылады және комиссия хатшысы айқындалады.
Төраға, төраға орынбасары және конкурстық комиссияның басқа мүшелері комиссия мүшелері болып табылады. Өз құзыреті шегінде мемлекеттік мүлік басқару саласындағы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы басшылықты жүзеге асыратын атқарушы органдардың өкілдері, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдардың, ата-ана жұртшылығының өкілдері олармен келісім бойынша конкурстық комиссия құрамына енгізіледі.
Хатшы комиссия мүшесі болып табылмайды және оның комиссия шешімдер қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.
Комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрайды, бірақ бес адамнан кем болмауы керек.
Комиссия оның құрылуы туралы шешім қабылданған күннен бастап қызмет етеді және өзінің қызметін қызметтер көрсету туралы шарт жасасқан күннен бастап тоқтатады.
5. Білім беру ұйымының немесе органының бірінші басшысы комиссия төрағасы болып табылады, ол болмаған уақытта төраға функцияларын комиссия төрағасының орынбасары атқарады.
Егер конкурсты ұйымдастырушы білім беру органы болған жағдайда комиссия төрағасының орынбасары орта білім беру ұйымының басшысы болып табылады.
Егер конкурсты ұйымдастырушы білім беру ұйымы болған жағдайда, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары комиссия төрағасының орынбасары болып табылады.
6. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімін қарайды, Үлгілік конкурстық құжаттамаға сәйкес конкурс жеңімпазын айқындайды және конкурстың қорытындылары туралы хаттаманы интернет-ресурста орналастырады.
7. Егер комиссия мүшелерінің көпшілігі (кемінде үштен екісі) қатысқан жағдайда, конкурстық комиссияның отырысы заңды болып табылады. Конкурстық комиссия мүшелерінің бірі болмаған жағдайда, конкурстық комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебі көрсетіледі.
8. Конкурстық комиссия шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағалық етуші дауыс берген шешім қабылданған болып есептеледі. Конкурстық комиссия мүшелері конкурстық комиссия шешімімен келіспеген жағдайда төрағаға жазбаша түрде дәлелді қарсы пікірлерін ұсынады.
9. Конкурстық комиссия шешімдерін хаттамалар түрінде комиссия хатшысы ресімдейді, оның әрбір парғына және соңына комиссияның барлық мүшелері қолын қояды.

3. Өнім берушіні таңдау тәртібі

10. Конкурсты ұйымдастырушы Үлгілік конкурстық құжаттама негізінде конкурстық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.
11. Конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде, бірақ әлеуетті өнiм берушiлер өтiнiмдер беретін соңғы күнге дейін кемiнде күнтiзбелiк жиырма күн қалғанда конкурсты ұйымдастырушы осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша интернет-ресурста конкурс туралы хабарландыруды орналастыру арқылы әлеуетті өнім берушілерді хабардар етеді. Хабарландыруда өтінімдерді қабылдаудың аяқталатын күні мен уақыты көрсетіледі.
12. Конкурс қорытындыларын шығарғанға дейінгі кезеңге қажеттілікке сәйкес білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсетуге қажеттілік болған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті көрсететін өнім беруші тарту туралы шешім қабылдайды.
Аталған шешімді қабылдаған жағдайда конкурсты ұйымдастырушы орта білім беру ұйымдарында тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуге тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсететін өнім берушіге сұрату жібереді.
Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсететін өнім беруші келіскен жағдайда конкурсты ұйымдастырушының хаты түскен сәттен бастап күнтізбелік бес күн ішінде Үлгілік конкурстық құжаттаманың 9-тармағының 2) тармақшасына сәйкес құжаттарды қоса беріп хат жолдайды.
13. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамаға сәйкес өзінің конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті өнім беруші не сенімхат бойынша оның өкілі ұсынатын құжаттар тізбесін қамтитын конкурсқа қатысуға өтінімді дайындайды және оны ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін конкурсты ұйымдастырушының почта мекенжайына не қолма-қол жібереді.
14. Әлеуетті өнім беруші Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік немесе кепілдік берілген ақша жарнасы түрінде конкурсқа бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді, ол конкурсты ұйымдастырушының банк шотына енгізіледі.
15. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада конверттерді ашу күнін, уақытын және орнын көрсетеді.
16. Конкурстық комиссия өтінімдері бар конверттерді ашуды конкурстық комиссия мүшелерінің қатысуымен өтінімдерді қабылдау аяқталатын күні жүргізеді.
17. Конверттерді ашу хаттамасы осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес ресімделеді, оның әрбір парағына және соңына конкурстық комиссияның барлық мүшелері қолын қояды және әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бар конверттері ашылған сәттен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.
18. Өтінімдері бар конверттерді ашқан күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат беру үшін толықтығы және конкурстық құжаттамаға сәйкестігі тұрғысынан өтінімді қарайды.
19. Мынадай:
1) конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған;
2) егер әлеуетті өнім берушінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болса;
3) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
20. Қамтамасыз етуі жоқ конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық комиссия кері қайтарады.
21. Конкурстық комиссия хатшысы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес конкурстық комиссияның шешімін конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамамен ресімдейді.
Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманың әрбір парағына және соңына комиссияның барлық мүшелері қолын қояды қояды және комиссия отырысы күнінен бастап күнтізбелік екі күннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.
22. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасы жарияланған сәттен бастап күнтізбелік екі күн ішінде Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сай өлшемдерге сәйкес жеңімпазды айқындау үшін рұқсат берілген әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін бағалайды және салыстырып тексереді.
23. Барынша көп балл жинаған және басқа әлеуетті жеткізушілермен салыстырғанда міндеттемелерді орындаудың ең жақсы шарттарын ұсынған әлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы болып танылады.
Егер конкурсқа конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес өтінім берген және осы Қағидалардың талаптарына сай келетін бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, онда ол конкурс жеңімпазы болып танылады.
24. Конкурстық комиссия хатшысы осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес шарт жасасуға негіз болатын конкурс қорытындылары туралы хаттаманы ресімдейді және оған конкурстық комиссияның барлық мүшелерінің қолдарын қойғызады.
25. Конкурс жеңімпазы туралы ақпарат конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік екі күн ішінде интернет-ресурста орналастырылады.
26. Конкурста жеңімпаз болып танылған әлеуетті өнім беруші күнтізбелік 15 күн ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес мектеп асханасының үй-жайы мен оның жабдықтарын жалға алу шартын жасасады.
27. Конкурсты ұйымдастырушы:
1) ұсынылған өтінімдер болмаған;
2) конкурсқа қатысуға бірде бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеген;
3) конкурс жеңімпазы шарт жасасудан жалтарған жағдайларда, конкурсты өткізілмеді деп таниды.
28. Конкурс өткізілмеді деп танылған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы конкурс өткізілмеді деп танылған күннен бастап екі күнтізбелік күннен кешіктірмей конкурсты қайта өткізу туралы жариялайды.
29. Осы Қағидалардың 27-тармағының 1) тармақшасына сәйкес қайта өткізілген конкурс өткізілмеген болып танылған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы конкурстық космиссияның ұсынысы бойынша тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсететін өнім берушіні тарту туралы шешім қабылдайды.
Мұндай шешім қабылданған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуге тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсететін өнім берушіге сұрау жібереді.
Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсететін өнім беруші келіскен жағдайда, конкурсты ұйымдастырушының хаты түскен сәттен бастап күнтізбелік бес күн ішінде Үлгілік конкурстық құжаттаманың 9-тармағының 2) тармақшасына сәйкес құжаттармен қоса, жауап жібереді.
Аталған өнім берушінің оң жауабын алғаннан кейін конкурстық комиссияның хатшысы осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес конкурс қорытындылары туралы шарт жасасу үшін негіз болып табылатын хаттаманы ресімдейді және оған конкурстық комиссияның барлық мүшелерінің қолдарын қойғызады және күнтізбелік екі күн ішінде өнім беруші туралы ақпаратты интернет-ресурста орналастырады.


____________________________

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына
2-қосымша

Нысан

Конкурс туралы хабарландыру
«Качир ауданы Бобров ауылдық округінің Жасқайрат негізгі жалпы білім беретін мектебі» ММ Качир ауданы Жасқайрат ауылы
(shaskairatosh@mail/.ru)
(конкурсты ұйымдастырушының атауы, почталық және электрондық мекенжайлары )
орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.
Қызмет: Аз камтамасыз етілген жанұя және көп балалы жанұя балаларын , жетім , ата-анасынын қамқорынсыз калған балаларды, туб виражды, тубинфекциаланған балаларды 2 (екі) бала күніне бір рет ыстық тамақ небәрі 66000 (алпыс алты мың) тенге.
(қызмет көрсету орны және оның көлемі, көрсетілетін қызметті алушылар
санаттарының толық тізбесі және оның саны, қызмет көрсетуге бөлінген сома көрсетіледі)
көрсетілуі тиіс.
Қызметті көрсету мерзімі 10 тамыз 31 тамыз аралығында 2018 жыл.
Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер (shaskairatosh@mail/.ru) интернет-ресурсынан алуға болады.
Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер «Качир ауданы Бобров ауылдық округінің Жасқайрат негізгі жалпы білім беретін мектебі» ММ Качир ауданы Жасқайрат ауылы (конкурсты ұйымдастырушының атауын көрсету керек)
мына мекенжай бойынша 140604 Тереңкөл ауылы Тәуелсіздік көшесі Качир ауданы Павлодар облысы бухгалтерия жібереді.
(толық мекенжайы, бөлменің № көрсету керек)
Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2018 жылдың 10 тамыздан – 31 тамыз сағат 14.00 дейін.
(уақыты мен күнін көрсету керек)
Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер мына мекенжай бойынша 140604 Тереңкөл ауылы Тәуелсіздік көшесі Качир ауданы Павлодар облысы бухгалтерияда ашылады.
(толық мекенжайы, бөлменің №, уақыты мен күні көрсетілсін)
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға
болады: 8718-33-23-626; 8718-33-22-792; 8705 506 32 14
(телефон нөмірін көрсету керек).


Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына
5 қосымша


Конверттерді ашу
хаттамасы
____________________ _________________
(өткізілетін орын) (уақыты мен күні)

Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия: (конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу күні, уақыты мен орны көрсетіледі) конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттерді ашу рәсімін жүргізді.
Конкурстық құжаттаманың көшірмесі мынадай әлеуетті өнім берушілерге берілді: (конкурстық құжаттаманың көшірмесі берілген барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы)
Мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері (конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынған барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы көрсетіледі) негізінде (ашылмау себебі көрсетілсін) ашылмай қайтарылды.
Белгіленген мерзімде конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері:
____________________________________________________________________
(конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық өтінімдер ұсынған барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы, конкурсқа қатысуға өтінімді беру уақыты)
ашылды және конкурстық өтінімдерді ашу кезінде барлық қатысушы және комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат берген адамдарға жарияланған _____________________________________________________________қамтиды
(конкурстық өтінімді құрайтын құжаттардың бар немесе жоқтығы туралы ақпарат және конкурстық өтінімдер ашылған кезде жарияланған басқа ақпарат)
Конкурстық өтінімдерді ашқан кезде мынадай әлеуетті өнім
берушілер қатысты (олар қатысқан жағдайда): ____________________________________________________________________
(конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан кезде қатысқан барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы)

Конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің және хатшысының Т.А.Ә., қолдары


Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына
6-қосымша


Конкурсқа қатысуға жіберу туралы
хаттама

______________________________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)
білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау конкурсы
__________________________ _________________________
(өткізілетін орны) (уақыты мен күні)

1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:
____________________________________________________________________
(конкурстық комиссияның құрамын көрсету)
__________________________________ білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету жөніндегі конкурсқа қатысуға______________________________________ өтінімдерді қарады.
2. Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде өтінім берген мынадай әлеуетті өнім берушілердің:________________________________________________________ ____________________________________________________________________
(конкурстық өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық өтінімдер берген барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы, конкурсқа қатысуға өтінім берген уақыты көрсетіледі)
конкурсқа қатысуға өтінімі конкурстық комиссия отырысының барлық қатысушыларына жарияланған.
3. Конкурсқа қатысуға арналған мынадай конкурстық өтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілмейді:_______________________________________
____________________________________________________________________
(себебін көрсете отырып, конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілер (оның деректемелері) көрсетіледі: конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді, Орта білім беру ұйымдарында тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті берушіні таңдау қағидаларының 19-тармағына сәйкес келмейді).
4. Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін конкурстық өтінімдері ___________________________________.
(барлық әлеуетті өнім берушілердің тізбесі көрсетіледі)
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ:
1. Мынадай әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілсін:__________________________________________________________.
(конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің тізбесін көрсету)
2. Мынадай әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмесін:________________________________________________________.
(конкурсқа қатысуға жіберілмеген әлеуетті өнім берушілердің тізбесін көрсету)
3. Конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттамаларын қарау орны, күні, уақыты ________________________________________белгіленсін.
4. Конкурсты ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы комиссия отырысы күнінен бастап күнтізбелік екі күннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырады.

Осы шешімге дауыс бергендер:

Жақтаушы дауыс________(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)

Қарсы дауыс __________(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)


Конкустық комиссия төрағасының, төраға орынбасарының, мүшелері мен хатшысының қолдары.


Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына
7-қосымша

Конкурс қорытындылары туралы
хаттама
______________________________________________________________
(конкурстың атауы)
___________________________ ________________________
(өткізілген орны) (уақыты мен күні)

1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:______________________.
(конкурстық комиссияның құрамын көрсету)
2. Мынадай әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберілді:___________________________________________________________.
(рұқсат беру туралы хаттамаға сәйкес конкурсқа жіберілген
әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерін көрсету)
3. Конкурстық комиссия өлшемдерге сәйкес қарастыру нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ:
1) конкурстың жеңімпазы ретінде __________________________________
(конкурсқа қатысушының атауы мен орналасқан жерін,
сондай-ақ ол жеңімпаз деп танылған шарттарды көрсету)
танылсын;
2) конкурс _____________________________________________________
(конкурс атауы)
өткізілмеді деп танылсын.
Егер конкурсқа қатысушылардың конкурстық өтінімдерін қарастыру кезінде конкурс жеңімпазы анықталмаса немесе барлық конкурстық өтінімдер қабылданбаса, тиісті себебін көрсету;
3) Конкурсты ұйымдастырушы ____________________________________
(әрбір тапсырыс берушінің атауын және орналасқан жерін көрсету)
________________ жылға дейінгі мерзімде _______________________________
(конкурс жеңімпазының атауын көрсету)
- мен орта білім беру ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету туралы шарт жасассын;
4) Конкурсты ұйымдастырушы ____________________________________
(конкурсты ұйымдастарушының атауын көрсету)
конкурс қорытындылары туралы осы хаттаманың мәтінін интернет-ресурста немесе конкурсты ұйымдастырушының жеке интернет-ресурсы болмаған жағдайда білім органының интернет-ресурсында орналастырсын.
Осы шешімге дауыс бергендер:Жақтаушы дауыс_______(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)
Қарсы дауыс _________(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)

Конкустық комиссия төрағасының, төраға орынбасарының, мүшелері мен хатшысының қолдары.

 

Наименование продуктов

Единицы измерения

Количество

Цена

Сумма

Яйцо

шт

40

24

960

Масло сливочное

кг

3

1800

5400

Рис

кг

4

280

1120

Морковь

кг

7

80

560

Мусо курицы

кг

8

850

6800

Подсолнечное масло

л

7

410

2870

Ряженка

л

6

175

1050

Печенье

кг

3

420

1260

Пряники

кг

3

450

1350

Яблоки

кг

4

550

2200

Вермишель

кг

4

190

760

Фарш говяжий

кг

4

1500

6000

Сухофрукты

кг

2

500

1000

Сахар

кг

6

210

1260

Соль

кг

2

50

100

Томат

кг

2

500

1000

Кисель

кг

2

610

1220

Свекла

кг

4

90

360

Картофель

кг

20

90

1800

Чай

гр

500

580

580

Лук

кг

8

100

800

Изюм

кг

1

1400

1400

Сок натуральный

л

6

200

1200

Хлеб

б

20

85

1700

Рыба минтай

кг

4

700

2800

Капуста

кг

8

90

720

Лимон

кг

2

1100

2200

Мед

кг

1

1400

1400

Молоко

л

10

305

3050

Рожки

кг

3

170

510

Гречка

кг

4

125

500

Горох

кг

4

100

400

Мясо говядины

кг

5

1500

7500

Кефир

л

10

240

2400

Перловка

кг

2

95

190

Манная крупа

кг

2

90

180

Сметана

б

4

350

1400

Итого

     

66000

Attachments:
Download this file (Правила Жаскайрат по питанию.doc)Объявление о конкурсе[Объявление о конкурсе]140 kB
Download this file (Типовая конкурсная док.doc)типовая конкурсная документ[типовая конкурсная документ]292 kB